برچسب محصول - صورتی 12 نفره

 • سرویس چینی ۱۲ نفره سلنا صورتی درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۸ پارچه کواترو:
  سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش ۲۰۰۰ سی‌ سی (۲ پارچه)
  سالاد خوری بزرگ:دو عدد با قطر ۲۵ سانتی‌متر
  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۵ سانتی‌متر
  دیس:سه عدد با قطر ((۳۶ × ۱) مربع )+ ((۳۸ × ۲) مستطیل) سانتی‌متر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۶ سانتی‌متر
  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری: هجده عدد با قطر ۱۹سانتی‌متر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۰۰۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی‌متر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۳ سانتی‌متر
  قندان با در :یک عدد با گنجایش ۱۵۰ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز:دو عدد با گنجایش ۱۶۵ سی سی
  نمک پاش:شش عدد با گنجایش ۱۵ سی سی
  لیوان ماگ:یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی
  2,900,000تومان
 • سرویس چینی ۱۲ نفره فرانسیس صورتی درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۱۰۳ پارچه نئوکلاسیک:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۳۰۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  سالاد خوری بزرگ: دو عدد با قطر ۲۵ سانتی متر
  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۴سانتی متر
  دیس: سه عدد با قطر (۴۲ × ۱) + (۳۸ × ۲) سانتی متر
  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتی متر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتی متر
  قوری چای خوری با در: با گنجایش ۱۰۶۵ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی متر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۴ سانتی متر
  قندان با در: یک عدد با گنجایش ۳۵۰ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۲۱۰ سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۶۵ سی سی
  لیوان: دوازده عدد با گنجایش ۲۴۰ سی سی
  3,050,000تومان
 • سرویس چینی ۱۲ نفره فرانسیس صورتی درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۱۰۳ پارچه نئوکلاسیک:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۳۰۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  سالاد خوری بزرگ: دو عدد با قطر ۲۵ سانتی متر
  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۴سانتی متر
  دیس: سه عدد با قطر (۴۲ × ۱) + (۳۸ × ۲) سانتی متر
  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتی متر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتی متر
  قوری چای خوری با در: با گنجایش ۱۰۶۵ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی متر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۴ سانتی متر
  قندان با در: یک عدد با گنجایش ۳۵۰ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۲۱۰ سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۶۵ سی سی
  لیوان: دوازده عدد با گنجایش ۲۴۰ سی سی
  2,750,000تومان
 • سرویس چینی ۱۲نفره سلنا صورتی درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۸ پارچه کواترو:
  سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش ۲۰۰۰ سی‌ سی (۲ پارچه)
  سالاد خوری بزرگ:دو عدد با قطر ۲۵ سانتی‌متر
  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۵ سانتی‌متر
  دیس:سه عدد با قطر ((۳۶ × ۱) مربع )+ ((۳۸ × ۲) مستطیل) سانتی‌متر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۶ سانتی‌متر
  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری: هجده عدد با قطر ۱۹سانتی‌متر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۰۰۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی‌متر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۳ سانتی‌متر
  قندان با در :یک عدد با گنجایش ۱۵۰ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز:دو عدد با گنجایش ۱۶۵ سی سی
  نمک پاش:شش عدد با گنجایش ۱۵ سی سی
  لیوان ماگ:یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی
  2,610,000تومان